Email Record: Tekhnicheskiĭ progress v ėnergomashinostroenii /