Eisempleir shoilleir ceasnnuighe air leabhar aith-ghearr nan ceist : ... Leis an urramach Mr Eoin Willison, ... Eidear-theanguichte gu Gaidhlic Albannach, ... le R. Mac Pharlain.

Bibliographic Details
Format: eBook
Language:Gaelic
Published: Duneadain : clo'bhuailt air son an Eider-theangaiı̆, agus i'an reic leisin, agus le Young agus Ivnrie, an Inner-nies; agus A. Orr an Glas-cho, 1799.
Edition:An dara clodh bhualadh.
Series:Eighteenth century collections online.
Online Access:Full text online

Similar Items